Regulamin ligi "Polbit Esport League"

1Postanowienia ogólne
 • Organizatorem rozgrywek „POLBIT ELIGA” jest firma POLBIT Bartosz Polender z siedzibą w Dołujach (72-002) przy ulicy Słoneczny Sad 4h NIP 8511389368 REGON 811161304, zwana dalej Organizatorem.
 • Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców każdej z 3 edycji „POLBIT ELIGA”, w sezonie 2017. Odbędą się one w okresie marzec – grudzień 2017 roku na obiektach hali widowiskowej Azoty Arena przy ulicy Szafera 3/5/7 w Szczecinie (zwanego dalej „Ligą”). I edycja rozgrywek odbędzie się w miesiącach marzec-czerwiec, II edycja w miesiącach lipiec - sierpień, III edycja w miesiącach wrzesień-grudzień. Każda z edycji będzie osobno punktowana z podziałem na rodzaj gry.
 • Poniższy Regulamin Ligi (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady ogólne dla wszystkich rodzajów gier, czas ich trwania i przebieg rozgrywek gier komputerowych, odbywających się w ramach Ligi.
 • Regulamin dostępny jest na stronie http://www.eliga.polbit.com oraz w miejscu odbywania się Ligi.
 • Każdy z Uczestników Ligi bądź Odwiedzających zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania.
 • Wszelkie informacje, w szczególności treści, znaki graficzne oraz zdjęcia, zawarte na stronie http://www.eliga.polbit.com stanowią własność firmy POLBIT Bartosz Polender i ich kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Organizatora jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa.
 • Organizator zastrzega możliwość ewentualnego wprowadzenia zmiany treści Regulaminu.
 • Przystąpienie do uczestnictwa w rozgrywkach bądź też do ich obserwacji oznacza znajomość przez Uczestników i Odwiedzających treści Regulaminu i jego akceptację.
2Informacje i zasady ogólne dla odwiedzających i uczestników
 • Sprzedaż biletów wstępu na Ligę oraz rejestracja uczestnictwa prowadzona jest tylko on - line, wyłącznie poprzez portal internetowy http://www.panel.eliga.polbit.com.
 • Organizator nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu na Ligę w miejscu odbywania się rozgrywek, w trakcie trwania imprezy.
 • Na terenie obiektu obowiązują postanowienia Regulaminu oraz regulaminu korzystania z obiektu Azoty Arena. Treść obu regulaminów dostępna jest na terenie hali Azoty Arena, a także na stronach internetowych odpowiednio Organizatora oraz hali widowiskowej Azoty Arena.
 • Uczestnicy oraz Odwiedzający zobowiązani są do korzystania z bezpłatnej szatni udostępnionej przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy oraz dokumenty pozostawione w szatni.
 • Na terenie całego obiektu Azoty Arena obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania wyrobów alkoholowych.
 • Odwiedzający posiadają możliwość oglądania rozgrywek pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami w strefie zawodów, gdzie obraz gry poszczególnych Uczestników przekazywany jest dla Odwiedzających w profesjonalny sposób.
 • Odwiedzający mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych konkursach, z atrakcyjnymi nagrodami, organizowanych przez Organizatora w przerwach pomiędzy rozgrywkami odbywającymi się w danym dniu Ligi.
 • Przekazywanie jakichkolwiek informacji Uczestnikom rozgrywek (komunikacja elektroniczna, wizualna, dźwiękowa) mogących wpłynąć na grę Uczestnika, w szczególności poprzez jej ułatwienie, skutkować będzie koniecznością opuszczenia miejsca rozgrywek przez Odwiedzającego przekazującego informację, jak również dyskwalifikacją danego Uczestnika, a w przypadku gier drużynowych - całej drużyny.
 • Uczestnik bądź Odwiedzający, zachowujący się podczas trwania Ligi w sposób zakłócający rozgrywki, powszechnie uznany za niestosowny bądź naruszający dobra innych współuczestników lub osób odwiedzających, może zostać decyzją Organizatora zobowiązany do opuszczenia miejsca odbywania się Ligi.
 • Uczestnicy i Odwiedzający udzielają nieodpłatnie Organizatorowi nieodwołalnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w związku z organizowaną Ligą, a także w celach zgodnych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą.
 • Wszelkie materiały sporządzone przez Organizatora w trakcie trwania Ligi stają się wyłączną własnością Organizatora i nie mogą być wykorzystywane bez jego pisemnej zgody.
 • Uczestnicy i Odwiedzający, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz.922 z późn. zmianami) wyrażają zgodę Organizatorowi na przetwarzanie swoich danych osobowych, udzielonych Organizatorowi przy rejestracji uczestnictwa bądź zakupu biletu wstępu i w trakcie trwania Ligi związanych z organizacją i promocją Ligi, a także w celach marketingowych, w związku z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą. Uczestnicy i Odwiedzający wyrażają również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i propozycji zawarcia umowy środkami komunikacji elektronicznej od Organizatora w zakresie usług i produktów Organizatora.
3Zasady ogólne uczestnictwa w lidze
 • Przystępując do Ligi Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rozgrywek zawartych w Regulaminie i regulaminie szczegółowym danej gry.
 • Osoby niestosujące się do treści Regulaminu zostaną decyzją Organizatora wykluczone z Ligi.
 • Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem rozgrywek będą rozstrzygane przez Organizatora bądź osobę wyznaczoną przez Organizatora. Decyzje Organizatora Ligi są ostateczne.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania zgodnego z zasadami fair play, w szczególności niedopuszczalne jest używanie przez Uczestników słów powszechnie używanych za obelżywe, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.
 • Wszelkie zachowania zakłócające przebieg gry, w szczególności celowe niszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania bądź doprowadzenie do przerwania gry, są niedopuszczalne.
 • Uczestnik lub Odwiedzający zakłócający grę, decyzją Organizatora zostanie natychmiastowo pozbawiony dalszego uczestnictwa w Lidze bądź jej obserwacji i pociągnięty zostanie do odpowiedzialności finansowej.
 • Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek napojów i posiłków.
4Rejestracja uczestnictwa
 • Rejestracja do Ligi odbywa się poprzez aplikację panel.eliga.polbit.com.
 • W przypadku gry drużynowej, rejestracji drużyny i przynależących do niej Uczestników dokonuje kapitan, który decyduje o jej składzie podczas wszystkich rozgrywek Ligi.
 • Drużyna może zmienić kapitana. Warunkiem skutecznej zmiany kapitana jest jego nominacja przez dotychczasowego, ustępującego kapitana.
 • Do uczestniczenia w Lidze uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 13 rok życia.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzice/opiekun prawny) na udział w Lidze i odbiór nagród finansowych, oraz na przetwarzanie danych osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, przez Organizatora.
 • Do uczestniczenia w rozgrywkach uprawnione są wyłącznie osoby posiadający aktywne, niezablokowane (zbanowane) konto Steam, oraz aktywne niezablokowane (zbanowane) konta w serwisie Polbit Esport League.
 • Warunkiem dokonania prawidłowej rejestracji Uczestnika bądź drużyny jest akceptacja postanowień regulaminu. Każdy Uczestnik przed akceptacją jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz regulaminu szczegółowego danej gry.
 • Organizator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Uczestnika i jego wieku na podstawie dokumentu zawierającego zdjęcie Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie takiego dokumentu podczas wszystkich rozgrywek, w których uczestniczy.
 • W każdej edycji Ligi uczestniczy drużyna Organizatora POLBIT TEAM. Decyzje o składzie tej drużyny podejmuje Organizator.
 • W przypadku gier drużynowych, każda drużyna przy rejestracji jest zobowiązana do podania swojej nazwy.
 • Nazwy drużyn oraz nicki Uczestników nie mogą zawierać:
  • treści wulgarnych, nawołujących do nienawiści na tle różnic rasowych, narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz treści powszechnie uznawanych za obelżywe,
  • odnoszenie się do produktów tytoniowych, narkotyków i innych nielegalnych produktów,
  • odnoszenie się do działań nielegalnych na terenie kraju, gdzie odbywa się Liga,
  • reklamy lub strony produktów pornograficznych,
  • materiałów objętych prawami autorskimi, znaki handlowe lub inna własność intelektualna, których użycie może narazić Organizatora na naruszenie praw autorskich, nadużycie lub nieuczciwą konkurencję,
  • treści obraźliwych dla drużyny przeciwnej, poszczególnego Uczestnika lub innej osoby, czy produktu,
  • treści odnoszących się do polityki lub o charakterze politycznym.
 • W przypadku zgłoszenia nazwy, która pozostaje w sprzeczności z powyższymi zasadami bądź pozostaje w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania, Organizator zastrzega możliwość zablokowania lub odmowy rejestracji pod taką nazwą drużyny/Uczestnika.
 • Uczestnictwo w Lidze jest odpłatne.
 • Po dokonaniu rejestracji drużyny/Uczestnika istnieje zobowiązanie do uiszczenia opłaty „wpisowej” w wysokości ustalonej przez Organizatora indywidualnie dla każdej gry, w wysokości wskazanej w informacji dotyczącej konkretnej gry i edycji Ligi na stronie internetowej Organizatora. Opłatę należy uiścić na rzecz Organizatora w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem danej edycji. Brak wpłaty spowoduje anulowanie rejestracji drużyny/Uczestnika, a Organizator przydziela uczestnictwo w danej edycji Ligi drużynie/Uczestnikowi z listy rezerwowej. Drużyna/Uczestnik wstępujący w miejsce dotychczasowego, uiszcza opłatę wpisową przed terminem rozpoczęcia Ligi.
 • Wpłaty dokonywane są wyłącznie na rachunek bankowy Organizatora poprzez zapłatę on-line na stronie internetowej panel.eliga.polbit.com, przy czym wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji drużyny lub Uczestnika.
 • Opłata wpisowa zostanie zwrócona Uczestnikowi jedynie w przypadku odwołania edycji Ligi, z przyczyn zawinionych przez Organizatora.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest, na życzenie Organizatora, do udzielenia krótkiego wywiadu i wykonania zdjęcia przed każdą rozgrywką.
 • Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce zobowiązują się do udzielenia krótkiego wywiadu po każdym wygranym turnieju.
5Nagrody
 • Organizator przewiduje dla Uczestników nagrody na zasadach przewidzianych w informacji dotyczących danej gry. Nagrody są opodatkowane (10%) zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2032), a wypłacona drużynie/Uczestnikowi nagroda zostanie przez Organizatora obniżona o powyższy podatek.
 • W Lidze nagrodzone zostają drużyny/Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce. Wysokość i forma nagród ogłoszona zostanie w informacji dotyczącej danej edycji Ligi, na portalu Organizatora.
 • W przypadku gier drużynowych nagroda pieniężna zostanie przez Organizatora stosunkowo rozdzielona na wszystkich Uczestników przynależących do danej drużyny.
 • Nagroda pieniężna zostanie wypłacone w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Uczestnika, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia rozgrywek.
6Przebieg rozgrywek
 • Liga odbywa się na serwerach udostępnionych przez Organizatora.
 • Uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnego konta związanego z daną grą, wobec której deklaruje chęć uczestnictwa. Brak własnego konta Uczestnika uniemożliwia udział w rozgrywkach.
 • Uczestnik jest uprawniony do korzystania wyłącznie ze swojego konta. Uczestnictwo w grze poprzez to samo konto kilku osób skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika, do którego konto przynależy.
 • Rozgrywki odbywają się systemem drabiny turniejowej. Organizator zastrzega możliwość, w razie takiej konieczności, zmiany systemu rozgrywek w ich trakcie, o czym Uczestnicy zostaną przez Organizatora niezwłocznie powiadomieni.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości podejmowania własnej decyzji w kwestii rozstawienia/układu poszczególnych drużyn w drabince.
 • W przypadku wystąpienia awarii w prowadzonych rozgrywkach, z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zarządzi inny termin rozgrywek lub dokończenie turnieju w formie on - line.
 • Mecze trwają do zakończenia planowanej ilości rozgrywek lub do zarządzenia o zakończeniu turnieju przez administratora danej gry lub Organizatora.
 • Decyzją Organizatora drużyna bądź Uczestnik może ulec dyskwalifikacji w przypadku:
  • nieprzestrzegania regulaminu szczegółowego danej gry, w której drużyna uczestniczy,
  • naruszenia regulaminu obiektu, w którym odbywają się rozgrywki przez Uczestnika, który jest członkiem danej drużyny, gracza/Uczestnika lub menedżera/kapitana,
  • naruszenia postanowień Regulaminu lub regulaminu szczegółowego danej gry przez Uczestnika, który jest członkiem danej drużyny, samodzielnym graczem, trenerem, kapitanem lub menedżerem,
  • spożywania w trakcie przebiegu rozgrywek alkoholu lub innych środków odurzających, bądź też uczestnictwa w Lidze pod wpływem ww. środków.
 • Organizator zapewnia dla każdego Uczestnika profesjonalny sprzęt gamingowy, w skład którego wchodzi: monitor, komputer stacjonarny, słuchawki z mikrofonem, klawiatura oraz mysz z podkładką. Uczestnik korzystający z wymienionego wyżej sprzętu zobowiązany jest do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia sprzętu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
 • Specyfikacja sprzętu: Komputer PC, procesor Intel Xeon, 16GB RAM, karta graficzna GeForce 1050, monitor 24'' Asus VG248QE - 144Hz.
 • Uczestnik jest uprawniony do korzystania z posiadanych przez siebie słuchawek, podkładki, klawiatury oraz myszy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt wymieniony w punkcie 11 pozostawiony przez Uczestnika bez opieki.
 • Uczestnicy posiadają maksymalnie 15 minut na skonfigurowanie stanowiska według własnych preferencji. W przypadku przedłużania wyznaczonego czasu, Organizatorowi przysługuje prawo, wedle uznania, do:
  • odmówienia Uczestnikowi korzystania z jego sprzętu,
  • oddania walkowera przeciwnej drużynie,
  • dyskwalifikacji drużyny z całego turnieju.
 • Uczestnik nie posiada możliwości grania na własnym komputerze lub laptopie, chyba że Organizator zarządził dokończenie turnieju w formie on - line.
 • W przypadku pojawienia się rozgrywek Ligi na stronach internetowych umożliwiających ich obstawianie, Uczestnicy Ligi nie są uprawnieni do obstawiania własnych meczów pod rygorem dyskwalifikacji z Ligi oraz zablokowania Uczestnika na kolejne edycje Ligi.
 • Rozgrywki odbywające się w formie 5 vs 5 przeprowadzane będą dwie, jednocześnie.
 • Szczegółowa punktacja zwycięstw rozgrywek zawarta jest w regulaminie szczegółowym konkretnej gry, której rozgrywka dotyczy. Regulaminy te udostępniane są na stronie http://www.eliga.polbit.com.
 • Drużyna, która zdobyła pierwsze miejsce danej edycji Ligi zobowiązana jest do posiadania, od kolejnej edycji Ligi, koszulek drużynowych („teamowych”), zgodnych z projektem graficznym Organizatora.
 • Koszulki zostaną zaprojektowane i dostarczone przez Organizatora. Drużynowe koszulki w liczbie 5 sztuk pozostają przy Uczestnikach, pozostałe 5 sztuk powierza się Organizatorowi, który udostępnia je drużynie na każdym turnieju.
 • Brak koszulki, choćby przez jednego z Uczestników, dyskwalifikuje całą drużynę z danego turnieju.
 • Cztery najlepsze drużyny rozgrywek danej edycji Ligi mają pierwszeństwo w uczestniczeniu w kolejnym etapie rozgrywek.

Jeszcze się zastanawiasz?

Dołącz do nas i zacznij z nami swoją przygodę w eSporcie